+381 61 30 88 692

Investicioni projekti

 

 

Investicija je svako ulaganje danas od koga se u budućnosti očekuje korist u vidu prinosa/profita na uloženo.
Investicioni program...

Da ne bude zabune reč program podrazumeva skup projekta.
Projekat podrazumeva opet skup određenih aktivnosti.
Aktivnost je angažovanje vremena i resursa u cilju ostvarivanja određene zamisli ili ideje,a opet u cilju ostvarivanja dobiti. 

Najznačajniije studije koje predstavljaju podlogu za donošenje odluka u procesu upravljanja investicionim projektima spadaju: predinvesticiona studija, investiciona studija (investicioni program) i studija izvođenja.
Naš tim profesionalno radi sve vrste analiza i studija.
U dosadašnjem radu susreli smo se sa mnogobrojnim upitima i zahtevima klijenata kojima je potreban biznis plan ili investicioni program.
Ne postoji jedinstven šablon na osnovu koga se ponašamo,već svakom investitoru i ideji prilazimo obraćajući pažnju na vaše želje i zahteve.
Bitno je uočiti da vaša poslovna ideja izgleda daleko ozbiljnije upakovana u formi jednog od ovih dokumenata.

Ali svakako pre izrade poslovnog plana daćemo vam koristan savet gde i kako da se podnese zahtev finansijskoj instituciji,kao i šta Vam je sve potrebno za Vaš poslovni poduhvat.

Metodologija - Svetska banka (investicioni program)
1. Rezime investicione studije
1.1. Uvod
1.2. Odgovorne osobe za podatke u investicionom programu
1.3. Rezime
2. Analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
2.1. Opšte informacije o investitoru
2.2. Tehnički uslovi i obim postojeće proizvodnje
2.3. Položaj investitora na tržištu prodaje i nabavke
2.3. Kvalifikaciona struktura i broj uposlenih radnika
2.4. Analiza dosadašnjeg poslovanja
2.5. Konačna ocena razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
3. Analiza tržišta prodaje
3.1. Karakteristike planiranog proizvoda
3.2. Analiza prodaje i projekcija tržišta
3.3. Analiza i projekcija ponude
3.4. Mogući obim plasmana planirane proizvodnje
4. Tehničko tehnološka analiza
4.1. Prikaz varijanti tehničko tehnoloških rešenja
4.2. Način rešenja tehnološkog problema
4.3. Opis odabranog tehnološkog rešenja
4.4. Opis opreme
4.5. Proračun kapaciteta glavnih mašina za proizvodnju
4.6. Predračunska vrednost opreme
4.7. Građevinski objekti
4.8. Tehnički kapaciteti
4.9. Materijalni input
4.10. Klasifikaciona struktura radnika
5. Analiza tržišta nabavke
5.1. Karakteristike planiranih sirovina i materijala
5.2. Analiza nabavke u predhodnom periodu
5.3. Prognoza nabavke
6. Analiza lokacije
7. Analiza zaštite čovekove sredine
8. Organizacioni aspekti investicije
9. Analiza izvodljivosti i dinamika radova
10. Ekonomsko - finansijska analiza
10.1. Obim i struktura investicionih ulaganja u osnovna sredstva
10.2. Obračun potrebnih obrtnih sredstava
10.3. Obračun troškova proizvodnje i formiranje ukupnog prihoda
10.4. Izvori finansiranja i obaveze prema izvorima
10.5. Novčani tokovi projekta
11. Ocena finansijske i tržšne efikasnosti projekta
11.1. Statička ocena tržišne efikasnosti projekta
11.2. Dinamička ocena efikasnosti investicionih ulaganja
12. Društveno ekonomska ocena projekta
13. Analiza osetljivosti
13.1. Statička analiza osetljivosti
13.2. Dinamička analiza osetljivosti
14. Zbirna ocena